هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره سوم

 

                         حمید چاره ساز
رئیس

                        

محمد کیارس

نایب رئیس

 

فریدون فرخ منش

بازرس


حسن نقی زاده
منشی

 

 


میراحمد کبیری
عضو اصلی


لطیف امیدفر

عضو علی البدل


اصغر ذوالفقاری

عضو علی البدل


اکبر حمید اقوامی

عضو علی البدل