اعضای دادسرای انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی


 

دادستان انتظامی

زانیار مینایی

 
 

 معاون دادستان و دادیار اول

پریسا صفری

 

   دادیار شعبه دوم

یعقوب عباسی

 

 دادیار شعبه سوم

فرهاد عباس پور

 

دادیارشعبه چهارم

حامد دین پرست

 

دادیار شعبه پنجم

کامران مویدی فر

دادیار شعبه ششم

ابراهیم کاوسی

 

دادیار شعبه هفتم

سعید جواندل

 

دادیار شعبه هشتم

شروین ازهری