اعضای دادسرای انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی


 

دادستان انتظامی

اسماعیل شفیعی

 
 

 معاون دادستان و دادیار اول

سیامک سعادت

 

   دادیار شعبه دوم

پریسا صفری

 

 دادیار شعبه سوم

فرهاد عباس پور

 

دادیارشعبه چهارم

حامد دین پرست

 

دادیار شعبه پنجم

هادی علیی

دادیار شعبه ششم

 مهدی شریعتی فرد

 

دادیار شعبه هفتم

یعقوب عباسی