اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

شعبه اول

رئیس شعبه 1

 پرویز صفری

عضو اصلی

کریم فرهادی  

عضو اصلی

سید ایرج طاهری 

 

 

 اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 شعبه دوم

 

رئیس شعبه 2

کریم نجفی
 

عضو اصلی

 محمد علی منظوری


عضو اصلی

 میر احمد کبیری

 

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 شعبه سوم

رئیس شعبه 3

 محمد قولنجی زیمدشتی

 

عضو اصلی

علی علیزاده

 

عضو اصلی

 صادق کوهی نژاد