اعضای کمیسیون پارلمانی

 رئیس کمیسیون

 

بهرام جوادی

 عضو کمیسیون

 

سیروس غلامی چیچکی

عضو کمیسیون

 

حسن قوامی