اعضای کمیسیون بازرسی ماده 55 قانون وکالت ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 رئیس کمیسیون

 

               حسن انصاری یارعزیز
 

عضو کمیسیون

 

 علی قهرمانی

 عضو کمیسیون

 

حسن بابایی

 

 عضو کمیسیون

 عسگر صادق مقطالو