آدر س ایمیل کارآموزان 99

انتخاب شهر کارآموزان

فرم انتخاب وکیل سرپرست

فرم کار تحقیقی

پرسشنامه صندوق حمایت

سخنرانی پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۴

جلسه شعبه جلسات و سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۵

جلسه کارگاه آموزش شعبه سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ٩٥/٨/٢۷

جلسه شعبه سخنرانی کارآموزان ورودی سال ۹۳روز پنجشنبه مورخه ۹۵/۷/۱۵

تشکیل دادگاه فرضی کیفری دو، ویژه کارآموزان وکالت ورودی 94