قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371

جمعه, 12 اسفند 776 01:12
(0 رای‌ها)

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 227240/44141 مورخ 11/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم «123» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري

 «قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30614/89 مورخ 6/6/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371

 

موضوع استفساريه:

 آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب1371ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب1363ـ در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟

 

 پاسخ مجلس:

 خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.

 تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يـك مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني