کمیسیون حمایت از وکلاء

اعضای کمیسیون حمایت از وکلاء ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

AkramiafShar_mohsen
محسن اکرمی افشار رئیس کمیسیون
torabi-esmail
اسمعیل ترابی عضو کمیسیون
ahmadi-saber-beytolah
بیت اله احمدی عضو کمیسیون
beygi-barani-alireza
علیرضا بیگی بارانی عضو کمیسیون
    سبد خرید