عبدالقادر ایازی

تصویر وکیل

عبدالقادر ایازی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: خیابان 15 خرداد (خالصه ) ساختمان سینا طبقه دوم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141804728
    Cart