عسگر سلماسی

تصویر وکیل

عسگر سلماسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام روبروی آموزش و پرورش
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143412295
    Cart