غلامرضا کاوسی

تصویر وکیل

غلامرضا کاوسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار حسنی ساختمان بهار 50طبقه چهارم واحد دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141491564
    Cart