یاسین کرامت میرشکارلو

تصویر وکیل

یاسین کرامت میرشکارلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه مافی خیابان مدیریت ساختمان مدیران
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141895302
    Cart