هیات امنای مرکز داوری

مرکز داوری ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی
علیی هادی
هادی علیی رئیس مرکز داوری
فرخ منش صونا
صونا فرخ منش عضو مرکز داوری
0066471915
بهراز مخبر ملکی عضو مرکز داوری
خضرلو ماندانا
ماندانا خضرلو عضو مرکز داوری
بدایت زهرا
زهرا بدایت عضو مرکز داوری
2754794883
سید فواد گیلانی زاده عضو مرکز داوری
tohid abasi hadidi
توحید عباسی عضو مرکز داوری
2755894261
فردین حسینی عضو مرکز داوری
1379328871
یوسف سلامی آذر عضو مرکز داوری
2755734493
حسن مهدی زاده عضو مرکز داوری
2753705151
ناصر حیدری عضو مرکز داوری
    Cart