دادسرای انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

minayi-zaniyar
زانیار مینایی دادستان انتظامی
safari-pri
پریسا صفری معاون دادستان و دادیار اول
abasi-yagob
یعقوب عباسی دادیار شعبه دوم
abaspor-farhad
فرهاد عباس‌پور دادیار شعبه سوم
dinparst-hamed
حامد دین پرست دادیارشعبه چهارم
moiadi-kamran
کامران مویدی فر دادیار شعبه پنجم
kavosi-ebrahim
ابراهیم کاوسی دادیار شعبه ششم
javandel-saeid
سعید جواندل دادیار شعبه هفتم
azhari-shervin
شروین ازهری دادیار شعبه هشتم
    سبد خرید