دادگاه انتظامی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه اول )

shafie
اسماعیل شفیعی رئیس شعبه 1
saadat-syamak
سیامک سعادت عضو اصلی
golami-fatemeh
فاطمه غلامی عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه دوم )

akrami-afshar-mohsen
محسن اکرمی افشار رئیس شعبه 2
manzori
محمد علی منظوری عضو اصلی
alavi-dargalo-ali
علی علوی دارغالو عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه سوم )

kabiri
میراحمد کبیری رئیس شعبه 3
deylami-fereydon
فریدون دیلمی عضو اصلی
shariati-fard-mehdi
مهدی شریعتی عضو اصلی
ali-hadi
هادی علیی دادرس علی البدل
ezat-por-shafagh
- دادرس علی البدل
    سبد خرید