دادگاه انتظامی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه اول )

shafie
اسماعیل شفیعی رئیس شعبه 1
2929687843
کامران مویدی فر عضو اصلی
golami-fatemeh
فاطمه غلامی عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه دوم )

2939247196
وهاب جعفری رئیس شعبه 2
صفری یاسر
یاسر صفری عضو اصلی
شریعتی فرد مهدی
مهدی شریعتی فرد عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه سوم )

0059224495
جلال الدین فهیمی رئیس شعبه 3
6379571711
صمد یگانه باری عضو اصلی
2800381450
محمد علی منظوری عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه چهارم)

2803284278
میر احمد کبیری رئیس شعبه 4
deylami-fereydon
فریدون دیلمی عضو اصلی
علوی دارغالو علی
علی علوی دارغالو عضو اصلی

اعضای دادگاه انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ( شعبه پنجم)

6379914110
یعقوب عباسی رئیس شعبه 5
2753724431
حامد دین پرست عضو اصلی
6389379617
فرهاد عباس پور عضو اصلی
    Cart