کمیسیون اشتغال و تعاون

اعضای کمیسیون اشتغال و تعاون ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

2619692091
مهدی پیر محمد زاده رئیس
رضا زاده سعید
سعید رضا زاده عضو
2850156051
میر کاظم طبا طباییی عضو
حسن زاده ندا
ندا حسن زاده عضو
2755594640
اعظم نیک اخلاق عضو
گل آرا محمد
محمد گل آرا عضو
نزهت میلاد
میلاد نزهت عضو
    Cart