کمیسیون بانوان

اعضای کمیسیون بانوان ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

2802819690
نصیبه مودب رئیس کمیسیون
شریعتی لیلا
لیلا شریعتی فرد عضو کمیسیون
0080169880
سپیده صحت عضو کمیسیون
ابراهیمی سمیرا
سمیرا ابراهیمی عضو کمیسیون
یزدانی شیما
شیما یزدانی عضو کمیسیون
خالدی هدیه
هدیه خالدی عضو کمیسیون
قهرمانی رضوان
رضوانه قهرمانی عضو کمیسیون
مصطفی زاده آرزو
آرزو مصطفی زاده عضو کمیسیون
حسینی شیون
شیون حسینی عضو کمیسیون
آزاد عشق آزاده
آزاده آزاد عشق عضو کمیسیون
نوری نیلوفر
نیلوفر نوری عضو کمیسیون
آریانفر آسیه
آسیه آریانفر عضو کمیسیون
ملک کندی هانیه
هانیه ملک راد عضو کمیسیون
    Cart