کمیسیون تامین مسکن

اعضای کمیسیون تامین مسکن ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

2750646715
حسن فرج اسلام رئیس کمیسیون
2959711912
مصلح قربانی عضو کمیسیون
2754692444
علی خجسته عضو کمیسیون
2753158894
آزاد عبدوی عضوکمیسیون
2754788042
رضوان گیلانی رئیس کمیسیون
2750760615
احسان اسکندری عضوکمیسیون
    Cart