کمیسیون حل و اختلاف

اعضای کمیسیون حل و اختلاف ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

2750646715
رضا گلچین رئیس کمیسیون شعبه یک
6389936321
لیلا صحرایی عضو کمیسیون شعبه اول
2750906482
رسول سیاح رسولی رئیس کمیسیون شعبه دوم
0071598979
مریم امیرزاده خیابانی عضو کمیسیون شعبه دوم
2802461265
حمید رضا حاجی علی رضا لو رئیس کمیسیون شعبه سوم
4929855950
علی سلیمانژاد عضو کمیسیون شعبه سوم
جارحان فرزین
فرزین جارحان رئیس کمیسیون شعبه چهارم
0073315427
فیروزه پروین عضو کمیسیون شعبه چهارم
    Cart