کمیسیون رفاه و گردشگری

اعضای کمیسیون رفاه و گردشگری ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

kavossi-garegeshlag-abbas
عباس کاوسی رئیس کمیسیون
جواندوست رضا
رضا جوان دوست عضو کمیسیون
0012083208
جواد قدرتی عضو کمیسیون
زینالی پیمان
پیمان زینالی عضو کمیسیون
سهامی امین
امین سهامی عضو کمیسیون
1689608005
مهدی ارسی عضو کمیسیون
6389678551
محمد صحرا پیما عضو کمیسیون
2755887303
سید حسن بابایی عضو کمیسیون
عمری شمامه
شمامه عمری عضو کمیسیون
رسولی سلیمان
سلیمان رسولی عضو کمیسیون
فارغی حامد
حامد فارغی عضو کمیسیون
    Cart