کمیسیون پارلمانی

اعضای کمیسیون پارلمانی

دیدارلو هادی
هادی دیدارلو رئیس کمیسیون
سید غلامی میر تیمور
میر تیمور سید غلامی عضو کمیسیون
کریم خانی محمد 1
محمد کریم خانی عضو کمیسیون
محمدزاده مهدی
مهدی محمد زاده رئیس کمیسیون
    Cart