آزاد عبدوی کنگچین

تصویر وکیل

آزاد عبدوی کنگچین

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست ساختمان ونیز طبقه دوم واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141409011
    Cart