ابراهیم فرزانه

تصویر وکیل

ابراهیم فرزانه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: شاهين دژ
آدرس: شاهیندژخ امام روبروی اداره برق
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144814702
    Cart