ابراهیم نصیری خضرلو

تصویر وکیل

ابراهیم نصیری خضرلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سیمینه
آدرس: سیمینه بوکان انقلاب روبروی داروخانه مرکزی دکتر کریمی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141764761
    Cart