احد احدزاده یاریجان

تصویر وکیل

احد احدزاده یاریجان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار امامت پایین تر از دانشگاه علمی کاربردی ساختمان ونوس طبقه دوم واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143408261
    Cart