اسماعیل شفیعی

تصویر وکیل

اسماعیل شفیعی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خیام جنوبی سا ختمان خیام طبقه 4واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141414174
    Cart