اعظم جعفرزاده

تصویر وکیل

اعظم جعفرزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی بلوار مطهری روبروی ناحیه 3 شهرداری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09142106817
    Cart