المیرا قنادی توکل

تصویر وکیل

المیرا قنادی توکل

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144405592
    Cart