امید رسول زاده

تصویر وکیل

امید رسول زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوكان
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143874470
    Cart