امید عباسی

تصویر وکیل

امید عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: میاندوآب
آدرس: میاندوآب
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09330806091
    Cart