امیر مهمان نواز جاریحانی

تصویر وکیل

امیر مهمان نواز جاریحانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه مخابرات برج جواهر طبقه هشتم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141419184
    Cart