امیر نجفی قامت

تصویر وکیل

امیر نجفی قامت

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه -بلوار حسنی-ساختمان کیا-طبقه دوم-واحد6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141453468
    Cart