امیر کریمی

تصویر وکیل

امیر کریمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان قلعه سردار روبروی مسجد جامع
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144818793
    Cart