امین نظامی جانعلی

تصویر وکیل

امین نظامی جانعلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ساختمان جم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09199332179
    Cart