اکبر ابراهیمی مطلق

تصویر وکیل

اکبر ابراهیمی مطلق

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: نوشین شهر روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144417869
    Cart