اکبر جباری

تصویر وکیل

اکبر جباری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانشکده نرسیده چهاراه برق روبروی کوچه 17
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144851360
    Cart