بهرام کاظم زاده

تصویر وکیل

بهرام کاظم زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی برج شمس طبقه 3 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144402365
    Cart