بهروز منصور ساعتلو

تصویر وکیل

بهروز منصور ساعتلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ امام کوچه جنب مسجد یورد شاهی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141410157
    Cart