بهروز وفادار

تصویر وکیل

بهروز وفادار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان بلوار کردستان ، بالاتر از آزمایشگا ه شفا طبقه دوم ساختمان دکتر باپیری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141821479
    Cart