بهزاد گیلانی زاده

تصویر وکیل

بهزاد گیلانی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست ساختمان ونیزطبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141866586
    Cart