توحید عباسی حدیدی

تصویر وکیل

توحید عباسی حدیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی مجتمع کیان طبقه 5 واحد بیست
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143472757
    Cart