جابر شکوری

تصویر وکیل

جابر شکوری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان مافی کوی 22 نبش کوچه ساختمان بیمه ایران طبقه 2 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09142124286
    Cart