جعفر اصغریان

تصویر وکیل

جعفر اصغریان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خ طالقانی ساختمان حکیم طبقه دوم واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141807486
    Cart