جعفر فریس

تصویر وکیل

جعفر فریس

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: قره ضیا الدین
آدرس: قره ضیاء الدین
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144436961
    سبد خرید