جلیل جعفر پور

تصویر وکیل

جلیل جعفر پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان 15 خرداد جنب اداره کار ساختمان ابن سینا طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144810589
    Cart