جمال بایزیدی

تصویر وکیل

جمال بایزیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان طالقانی غربی روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141676770
    Cart