جمال خضرنیا

تصویر وکیل

جمال خضرنیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه آزادی مجتمع امینی طبقه دوم دفتر وکالت خضرنیا و سید قادری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144427780
    Cart