جواد قدرتی صدقیانی

تصویر وکیل

جواد قدرتی صدقیانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خیام جنوبی ساختمان کریمی طبقه 3 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149635993
    Cart