حافظ غفاری

تصویر وکیل

حافظ غفاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی مجتمع ماندگار واحد 610
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143457983
    Cart