حامد عباسی حدیدی

تصویر وکیل

حامد عباسی حدیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی ساختمان کیان طبقه 5 واحد 20
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144418734
    Cart